บุคลากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
jip
ผศ.อิรยา  มณีเขียว
ประธานสาขาวิชา
การเงินการธนาคาร

นายวราธร พรหมนิล
อาจารย์
piyawadee

ผศ.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์


นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์